ICT Startup of the Year

Kategoria ICT Startupi i Vitit erdhi në Albanian ICT Awards në edicionin e tetë si një mundësi për të gjitha startupet e reja teknologjike themeluar në dy vitet e fundit dhe mirëpret aplikime nga individë sipërmarrës të suksesshëm Shqiptarë. Startupe me potencial të lartë zgjerimi në rajon dhe botë, ky çmim shpërben startupet e suksesshme teknologjike të cilat shkëlqejnë në inovacion dixhital, shkencor, industri kreative dhe inovacion social.

Ky çmim fton të gjithë ato startupe që kanë zhvilluar produkte, shërbime ose zgjidhje të reja të cilat kanë përmirësuar jetët e njerëzve.

Kush mund të aplikojë?

  • Startupet në fazë të hershme 0-24 muaj
  • Startupet në fazë rritje 24-48 muaj
  • Startupet me të paktën një themelues Shqiptar
  • Startupet me potencial zgjerimi

Për informacione të mëtejshme, na shkruani në info@ictawards.org ose na telefoni në +355 (0)69 900 9000 për Shqipërinë dhe +383 (0)44 22 10 22 për Kosovën.

**Afati i fundit i aplikimeve / 15 Prill 2024 Ora 23:59

Formulari i Aplikimit - ICT Startup of the Year

ALB: Në përgjigjet që jepni në fushat më poshtë duhet të jeni sa më të qartë dhe specifikë. Përpiquni të vendosni detaje të mjaftueshme në mënyrë që informacioni të jetë më i kompletuar.
Duhet të jeni specifikë për ndikimin dhe përfitimet që projekti juaj mbart në vetvete, dhe të nxirrni në pah rezultatet dhe indikatorët e matshëm aty ku është e mundur.
Nëse projekti juaj është realizuar nga më shumë se një individ, lutemi të plotësoni këtë formular në emër të individit përfaqësues të zgjedhur nga grupi. Pjesën tjetër të grupit lutemi ta emëroni në hapësirën e dedikuar më poshtë.

ENG: In the answers you provide in the fields below, you must be as clear and specific as possible. Try to enter enough details so that the information is complete.
You should be specific about the impact and benefits your project brings to the customers/society, and highlight measurable outcomes and indicators where possible.
If your project is carried out by more than one individual, please complete this form on behalf of the representative individual chosen by the group. Please nominate the rest of the group in the space provided below.

(up to 100 words / deri në 100 fjalë)

Problemi: Çfarë problemi po përpiqeni të zgjidhni? / Problem: What problem are you trying to solve?

(deri në 500 fjalë / up to 500 words)
(deri në 500 fjalë / up to 500 words)
Kjo fushë të plotësohet nëse startupi juaj ka nisur aktivitetin/testimin në treg/This field should be completed only if your startup has started any activity/testing in the market. (deri në 500 fjalë / up to 500 words)
(deri në 500 fjalë / up to 500 words)
(deri në 500 fjalë / up to 500 words)

Ngarkoni një file/prezantim që shpjegon teknologjinë e përdorur/arkitekturën si dhe cdo dokument teknik apo infrastrukturor që ndihmon jurinë në vlerësimin e kriterit përkatës/Upload a file/presentation that explain used technology/architecture and every other technical or infrastructural document that will help the jury to evaluate this criteria. File Uploads

Formatet e lejuara / Allowed formats (*.doc, docx, pdf, xls, png, jpg, jpeg, gif, zip, rar, flv, swf) Limit 8MB
(deri në 500 fjalë / up to 500 words)
(deri në 500 fjalë / up to 500 words)
(deri në 500 fjalë / up to 500 words)
(deri në 500 fjalë / up to 500 words)

File Uploads

Formatet e lejuara / Allowed formats (*.doc, docx, pdf, xls, png, jpg, jpeg, gif, zip, rar, flv, swf) Limit 8MB

File Uploads

Formatet e lejuara / Allowed formats (*.doc, docx, pdf, xls, png, jpg, jpeg, gif, zip, rar, flv, swf) Limit 8MB
(deri në 300 fjalë / up to 300 words)
Përshkrimi i Kritereve / Description of the Criteria
ICT Startup Of The Year (Startup i vitit)
Nr. Description of criteria Points
1 Innovation and the value it gives to the target audience x P
2 Execution / Implementation of the Product x P
3 Technical Description / Infrastructure x P
4 Investment Readiness + Scalability x P
5 Team composition x P
6 General evaluation /personal  impression of the Jury member x P

Totail points

Tabela e mësipërme shërben për t'iu njohur me kriteret e vlerësimit nga ana e jurisë lidhur me këtë kategori.

Deklaratë mbi vërtetësinë/shpërndarjen e informacionit

Me dërgimin e aplikimit, ju pranoni dhe pajtoheni se keni rënë dakord me rregullat e mëposhtme:

Unë, me dërgimin e këtij formulari, pranoj dhe deklaroj se informacioni i dhënë është i vërtetë dhe i plotë, sipas dijenisë sime dhe në mirëbesim. Autorizoj shpërndarjen dhe përdorimin e të gjitha materialeve të siguruara nga unë ose persona të tjerë të organizatës të kontaktuar për vlerësim nga juria e Albanian ICT Awards.

Unë e kuptoj se informacioni i paraqitur në këtë aplikim ose në vazhdimësi i mbledhur gjatë procesit të vlerësimit, mund të përdoret në artikuj, online ose të ndonjë formë tjetër publiciteti që ka të bëjë me organizimin e ngjarjes Albanian ICT Awards.

Unë autorizoj dhënien dhe përdorimin e emrit tim, emrit të kompanisë sime dhe informacioneve të tjera të ngjashme, duke përfshirë por jo duke u kufizuar në fotografi, regjistrime të zërit tim ose imazhe që mund të merren nga unë për ndonjë ose të gjitha publikimet e Albanian ICT Awards dhe/apo organizatorëve të kësaj ngjarje, për përdorim online, të shtypura apo audio-vizuale si dhe publikime të tjera në lidhje me Albanian ICT Awards. Unë bie dakort që asnjë kompensim nuk mund të kërkohet nga unë apo kompania për këto përdorime.

Unë jam dakord që një nga përfaqësuesit e këtij aplikimi do të jetë i pranishëm për të tërhequr çmimin në Mbrëmjen Gala të organizuar për Albanian ICT Awards dhe të intervistohet për publikun.

reCAPTCHA is required.

Partners

On Thursday February 29, 2024, ALBICT Association opened the 12th edition of Albanian ICT Awards, a nationwide competition in technology, with the…

më shumë

Ditën e Enjte 29 Shkurt 2024 Shoqata ALBICT hapi edicionin e 12-të të garës mbarëkombëtare në teknologji Albanian ICT Awards në mesin…

më shumë

Gara e çmimeve të mëdha në teknologji Albanian ICT Awards mbylli kapitullin e saj të 11-të në Tiranë në mbrëmjen gala me…

më shumë

Albanian ICT Awards do të kurorëzojë edicionin e 11-të të saj ditën e Premte më 26 Maj 2023 në Mbrëmjen Gala e…

më shumë