Shpërblen studentët duke studiuar në fushën e informatikës, shkencave kompjuterike, ose fushave derivative, të cilët në mënyrë të suksesshme kanë finalizuar projektin e tyre; projekt profesional i studimeve Themelore (ose Bachelor) ose të Magjistraturës (ose Master) apo studime të doktoratës në institucione publike ose private të arsimit të lartë me fokus në fushën e ICT-së.

Me rëndesi: Afati i fundit për aplikim është data 31 Mars 2018, ora 23:59:00
Në rast se keni nevojë për informacione, na shkruani në info@ictawards.org

Formulari i aplikimit - ICT Diploma e Vitit

www.

Në përgjigjjet për fushat e mëposhtme, jini sa më të qartë dhe specifikë. Përfshini detaje të mjaftueshme për të siguruar që përgjigjet rrëfyese tuajat, të jenë sa më të kompletuara që të mundeni. Jini sa më specifikë lidhur me impaktin dhe përfitimet, duke siguruar rezultate të matshme dhe të prekshme aty ku është e mundur.

Allowed formats (*.doc, docx, pdf, xls, png, jpg, jpeg, gif, zip, rar, flv, swf) Limit 8MB

Kriteri 2: Projekt-Propozimi – Ngarkoni një dokument i cili përshkruan planin për realizimin e temës suaj të diplomës, resurset e përdorura, referencat etj, si dhe Tema Finale e Diplomë

Allowed formats (*.doc, docx, pdf, xls, png, jpg, jpeg, gif, zip, rar, flv, swf) Limit 8MB
(max 1000 fjalë)

Allowed formats (*.doc, docx, pdf, xls, png, jpg, jpeg, gif, zip, rar, flv, swf) Limit 8MB

Ngarkoni diplomën tuaj ose dokumentin i cili dëshmon vlerësimin për temën e diplomës

Allowed formats (*.doc, docx, pdf, xls, png, jpg, jpeg, gif, zip, rar, flv, swf) Limit 8MB

Ngarkoni diplomën tuaj ose dokumentin i cili dëshmon vlerësimin për temën e diplomës

Allowed formats (*.doc, docx, pdf, xls, png, jpg, jpeg, gif, zip, rar, flv, swf) Limit 8MB
Allowed formats (*.doc, docx, pdf, xls, png, jpg, jpeg, gif, zip, rar, flv, swf) Limit 8MB

Deklaratë mbi vërtetësinë/shpërndarjen e informacionit

Në rastin e dërgimit të aplikimit, ju pranoni dhe pajtoheni se keni rënë dakort me rregullat e mëposhtme:

Unë, me dërgimin e këtij formulari, pranoj dhe deklaroj se informacioni i dhënë është i vërtetë dhe i plotë, në bazë të dijenive dhe besimit tim më të mirë. Autorizoj shpërndarjen dhe përdorimin e të gjitha materialeve të siguruara nga unë ose persona të tjerë të organizatës të kontaktuar për vlerësim nga juria e Albanian ICT Awards.

Unë e kuptoj se informacioni i dhënë në këtë aplikim ose në vazhdimësi i mbledhur gjatë proçesit të vleresimit, mund të përdoret në artikuj, online ose të ndonjë formë tjetër publiciteti në lidhje me ngjarjen e Albanian ICT Awards.

Unë, autorizoj gjithashtu dhënien dhe përdorimin e emrit tim, emrit të kompanisë sime dhe të tjera të ngjashme, duke përfshirë por jo duke u kufizuar ndonjë fotografi, regjistrime të zërit tim ose imazhe që mund të merren nga unë për ndonjë ose të gjitha publikimet e Albanian ICT Awards dhe/apo organizatorit të kësaj ngjarje, qoftë për online, të shtypura apo audio-vizuele si dhe publikime të tjera në lidhje me Albanian ICT Awards. Unë jam dakort që asnjë kompensim nuk mund të kërkohet nga unë apo kompania për këto përdorime.

Unë jam dakort që një nga përfaqsuesit e këtij aplikimi do të jetë i pranishëm për të pranuar çmimin në Mbrëmjen Gala të organizuar për Albanian ICT Awards dhe të intervistohet për publikun.

ICT Diploma of the Year (TIK Diploma e Vitit)
Nr.Përshkrimi   i kriterevePikëPropozimi
1Paraqitja   në mënyrë të mjaftueshme e të detajuar të letrës së motivimitx   P 
2Përshkrimi dhe dokumentimi i hapave konkretë për realizimin e temës së Diplomesx   P 
3Risia apo mundësia e komercializimit të temësx   P 
4Nota   vlerësuese e Diplomësx   P 
5Vlerësimi/përshtypja e përgjithshme dhe personale e anëtarit të Jurisëx   P 

Gjithsej pikë