ICT Awards Gala Night Early Bird tickets for only 25 Euro are valid until April 21, 2019
April 30, 2019
REZERVO TANI

Prof.Dr. Azir Aliu

Dr. Azir Aliu në vitin 2000 filloi karierën e tij në sektorin e TIK si sipermarës, ndërsa karierën akademike e filloi në vitin 2002 si asistent në fakultetin e Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore, në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetovë. Në vitin 2012 në fakultetin e Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore Dr.Aliu mori titullin Docent ndërsa në vitin 2017 mori titullin Profesor inordinar. Që nga viti 2018 është Zëvendes Kryetar bordi ne Universitetin e Europes Juglindore dhe anëtar bordi në Business & Innovation Center.

Nga viti 2013 deri më 2018, Dr. Azir Aliu ka qene drejtor i Parkut Teknologjik pranë SEEU.
Gjithashtu Prof. Aliu ka ushtruar edhe detyrën zëvendes dekan i studimeve post diplomike të Fakultetit të Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore. Profesor Aliu ka qenë anëtar i Komitetit për Inovacion dhe sipërmarësi si dhe anëtar në komitetin për hartimin e strategjisë kombëtare për arsim dhe TIK. Është i angazhuar si ekspert për arsim në disa institucione jasht vendit. Ka dhënë kontribut në ndryshimin e kurikulave në R.Maqedonisë me qëllim të sinkronizimit të tyre sipas kornizës për arsim në R.Maqedonisë.