Çmimet e “Albanian ICT Awards” përfaqësojnë një nivel të lartë të ekspozimi mediatik, mundësuar në sajë të partneriteteve strategjike të këtij evenimenti me median lokale dhe rajonale. Fituesit e “Albanian ICT Awards” do të promovohen në mediume të specializuara të fushës së ICT-së, në mediumet online sikurse “PCWorld Albanian”, “CIO Albanian” si dhe mediume të tjera të shumta promovuese, ekrane televizive bashkërisht me ueb faqet online të partnerëve të tjerë mediatik televizivë, të cilët fuqishëm e mbështesin këtë eveniment të rëndësishëm të ICT-së Shqiptare.

Afati i fundit për Aplikim është 31 Mars 2017, Ora 23:59

Shpërblen programerët, zhvilluesit, ose ekipet të cilat kanë zhvilluar program, aplikacion, bëjnë modernizim ose bëjnë çfarëdo lloji të teknologjisë ose inovacionit në fushën e TIK-ut, çoftë desktop, ueb, cloud-based, dhe kështu me radhë. Koncepti i “inovacionit” është i adoptueshëm për çdo aplikacion i cili jetëson një zgjidhje e cila mund të llogaritet si diçka e re në tregun Shqiptar, zgjidhje e cila ndihmon në avancimin e mirëqenies së komunitetit.

Vlerëson pedagogët e ICT-së dhe të fushave derivative të saj, me arritjet e tyre, qoftë me anë të publikimeve me impakt konkret në botën e teknologjisë dhe komunikacionit, qoftë një arritje në temën e doktoraturës, një projekt në kuadrin e fushës akademike, projekt në kurrikulat mësimore etj.

Shpërblen çdo projekt, individ ose aktivitet në fushën e TIK-ut, i cili në mënyrë të suksesshme ka arritur të zhvillojë zgjidhje TIK si në vijim, me të gjitha funksionet e termit “mobilitet”, duke përfshirë aplikacionet mobile, Wi-Fi, EDGE, 3GG/LTE, bankingu, ose ndonjë tjetër zgjidhje e cila mbështet çdo industri ose entitet privat ose publik.

Shpërblen studentët të cilët kanë studiuar në fushën e informatikës, shkencave kompjuterike, ose fushave derivative, të cilët në mënyrë të suksesshme kanë finalizuar projektin e tyre; projekt profesional i studimeve Themelore (Bachelor) ose të Magjistraturës (Master), në institucione publike ose private të arsimit të lartë.

Shpërblen rininë, tinejxherët ose fëmijët më të rinj se 18 vjeç, të cilët talentin e tyre në fushën e TIK-ut dhe shkathtësitë e tyre të veçanta i kanë demonstruar përmes zhvillimit të projekteve specifike të suksesshme, çoftë ai një softuer, zgjidhje ose çfarëdo produkti i TIK (ueb, mobile, desktop, cloud, komunikim, harduer, e kështu me radhë).

Çmimi Femra në TIK, pranon aplikime te drejtperdrejta, megjithate kjo kategori ka specifika te vecanta pasi te gjitha projektet e mberritura ne kategori te tjera do te replikohen edhe ne kategorine Femra në TIK. Me perjashtim te kategorisë ICT Sherbimi Publik i vitit, nga të cilat nuk do të merren parasysh për transferim aplikimet e gjinisë femerore për arsye se kategoritë nuk konsiderohet si arritje individuale.

Shpërblen praktikat më të mira dhe risitë në administratën publike dhe Qeveri. Ky shpërblim përbën një njohje prestigjioze të përsosmërisë ( ose ekselencës) në shërbime publike. Qëllimi i këtij çmimi është identifikimi i projekteve të zbatuara të praktikave më të mira në zgjidhjen e problemeve specifike, të cilat mund të konsiderohen si risi. Kjo kategori mund të konsiderohet e rëndësisë së lartë, duke ditur ndikimin direkt në rritjen e vetëdijes publike dhe në marrjen e shërbimeve të avancuara publike. Ky shpërblim, për më tepër, ndahet për të çmuar individët inovativ të administratës publike dhe për të inspiruar inovacionin në të ardhmen në këtë sektor jetik.

hack_price_b

Shpërblen profesionistët e IT-së, ekspertët e rrjetit, bazave të të dhënave dhe aplikacioneve të cilët kanë arritur të japin kontribut në rritjen e nivelit të sigurisë së informacioneve ose bëjnë mbrojtjen nga sulmet kibernetike, përmes identifikimit të dobësive dhe zgjidhjes së tyre, por edhe zhvillimit të mekanizmave për identifikim – lajmërim – zgjidhje dhe trajtim të dobësive të sigurisë.
Kjo kategori përbëhet nga 3 nënkategori të tjera:

–   Cyber Security Professional(s) of the Year

–   Cyber Security Company of the Year

–   Cyber Security Product of the Year