Pjesëmarrje e kufizuar!

Të drejtë pjesëmarrje në këtë ngjarje do të kenë vetëm individët të cilët pranojnë ftesën zyrtare nga organizatorët. Ftesa për pjesëmarrje mund të pranohet duke u regjistruar në  formën e regjistrimit më poshtë me të dhënat si në vijim: emri dhe mbiemri, e-maili, bashkërisht me një përshkrim të shkurtër të motivit për pjesëmarrje.